google-site-verification=S0aJ3WYZqV_GB4VbHriv_t-vB1HHcp4g9ZSCKPqab4M

Poučení o zpracovávání osobních údajů

Jana Schnajberková, se sídlem Pod Jankovem 85, 104 00, Praha 10 - Hájek u Uhříněvsi, IČ: 19995610 (dále jen "správce") s ohledem na základní práva fyzických osob na ochranu osobních údajů nakládá s osobními údaji tak, aby byl zajištěn co nejvyšší stupeň bezpečí osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016; dále "GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jana Schnajberková, se sídlem Pod Jankovem 85, 104 00, Praha 10 - Hájek u Uhříněvsi, IČ: 19995610

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány především za účelem poskytování služeb, emailové a telefonické komunikace, plnění právních povinností či pro ochranu oprávněných zájmů. Výše zmíněné zpracovávání osobních údajů je v oblastech nevyžadujících souhlas založeno na nezbytnosti z důvodů:

• plnění smluv o poskytování služeb uzavřených se subjekty údajů

• plnění právních povinností, které se na správce vztahují

• ochrany oprávněného zájmu správce

Přehled zpracovávaných osobních údajů (rozsah) - Zpracovávány budou typicky zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • trvalé bydliště
 • telefon
 • email

Důvod požadavku na sdělení osobního údaje:

 • smluvní i zákonný požadavek, nutnost komunikovat se zákazníkem

Povinnost osobní údaj poskytnout:

 • jméno a příjmení - ano
 • trvalé bydliště - ano
 • telefon - ano
 • email - ano

Možný důsledek neposkytnutí daného údaje:

 • neuzavření smlouvy
 • zhoršená úroveň komunikace

3. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména manuálně (např. objednávka, účetnictví, administrativa), případně automaticky (např. skrze služby elektronické pošty). Údaje jsou dle jejich povahy uschovávány jak ve fyzické, tak elektronické podobě, např. v uzamykatelných prostorách kanceláře nebo v rámci informačního systému chráněného heslem a šifrováním.

4. Doba zpracování a uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a na dobu, po kterou je možno uplatnit vůči sobě práva a povinnosti, případně po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle závazné právní úpravy.

5. Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut"): Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle příslušného ustanovení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování údajů v kterémkoli z těchto případů:

a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek daných čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby správce předal zpracovávané osobní údaje třetímu subjektu.

Předávání osobních údajů do třetích zemí: Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod. v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva plynoucí z GDPR. Více informací k právům a povinnostem plynoucím z GDPR můžete nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).

google-site-verification=S0aJ3WYZqV_GB4VbHriv_t-vB1HHcp4g9ZSCKPqab4M